مقاله ها

نتایج درمانی ۲۳۰ مورد مننژیوم قاعده جمجمه با گامانایف رادیوسرجری در ایران

نتايج درماني 230 مورد مننژيوم قاعده جمجمه با گامانايف راديوسرجري در ايران

دکترمازيار اذر،دکتر محمد علي بيطرف،دکتر عبدالرضا شيخ رضايي،دکتر مجتبي ميري، دکتر محموداالله وردي،دکتر مزدك عاليخاني،دکتر احمد شريف تبريزي،دکترعلي طيبي ميبدي

 چکیده :زمينه و هدف: مننژيومهاي قاعده جمجمه درصد عمدهاي از مننژيومهاي مغز را تشكيل ميدهند. درمان مننژيومهاي قاعده جمجمه دشوار بوده و امكانات مفصلي را نياز دارد زيرا اين تومورها در مجاورت عناصر متعدد حياتي مغز قرار دارند. راديوسرجري در حال حاضر بهعنوان يك راه درماني موثر در اين تومورها مطرح ميباشد. در اين مطالعه به اثربخشي اين روش در درمان اين تومورها ميپردازيم. روش بررسي: براي نخستين بار 230 مورد مننژيوما را در يك مطالعه بررسي موارد، گزارش ميكنيم كه در ايران با استفاده از گامانايف مدل C تحت راديوسرجري قرار گرفتهاند. گامانايف راديوسرجري با متوسط دوز 15 گري و ايزودوز 50 %صورت گرفت. يافتهها: از 230 مورد مننژيوم قاعده جمجمه ارجاعي به مركز گامانايف ايران، 80) 35 (%بيمار موارد جديد بودند و بقيه يك يا چند مرتبه تحت درمان با روش جراحي قرار گرفته بودند. هيچكدام از بيماران بعد از اين درمان دچار مرگ و مير نشدند. شايعترين عوارض، سردرد شديد (30 بيمار) و ادم دور تومور (12 بيمار) بود. نتيجهگيري: بر طبق تعريف انجام گرفته از كنترل تومور، كه بهصورت حجم ثابت و يا كاهشيافته تومور بود در 219) 95 (%بيمار تومور كنترل شد. در بيماراني كه قبلاً تحت درمان با روش جراحي قرار نگرفته بودند، بهبود باليني بيشتري مشاهده گرديد. در صورت حضور شرايط لازم از نظر حجم تومور و عدم وجود نقص پيشرونده عصبي بيمار ميتواند بهصورت اوليه تحت درمان با گامانايف قرار گيرد، و در غير اين موارد راديوسرجري بهعنوان درمان تكميلي مفيد خواهد بود.

كلمات كليدي: #گامانايف،#مننژيوم_قاعده_جمجمه ،#راديوسرجري

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ ندارد. 
جای پارک در خیابان: به سختی