مقاله ها

بررسی اثر گامانایف رادیوسرجری در تومورهای گلوموس ژوگولر درمان شده طی سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۸۶ در مرکز گامانایف ایران

     بررسي اثر گامانايف راديوسرجري در تومورهاي گلوموس ژوگولر درمان شده طي سالهاي 1386 -1384 در مركز گامانايف ايران

دكتر مازيار آذر،دكتر فريد كاظمي گزيك،دكتر رامين ملايي روحاني، دكتر بابك عليجاني   

چكيده زمينه وهدف: تومورهاي گلوموس ژوگولار تومورهايي كپسول دار، بسيار پرعروق با رشـد آهـسته هـستند كـه تهاجم منطقهاي دارند. اين تومورها از سلولهاي پاراگانگليونيك به وجود آمده و از نظر بافت شـناختي خـوش خـيم ميباشند. هدف از اين مطالعه ارزيابي اثر راديوسـرجري گامانـايف (GKRS-Radiosugery Knife-Gamma (بـر كنترل موضعي تومور ميباشد. روش كار: اين تحقيق يك مطالعة مشاهده اي-مقطعي (observational sectional-Cross (بوده و طي آن سي و چهار بيمار با تشخيص قطعـي تومـور گلومـوس ژوگـولار، بـه عنـوان گزينـه اول درمـاني يـا درمـان جـانبي تحـت راديوسرجري گامانايف قرار گرفتند. در 83 %از موارد، راديوسرجري تنها گزينه درماني به كـار بـرده شـده بـود؛ و بقيه بيماران قبلاً تحت عمل ميكروسرجري قرار گرفته بودند. حجم تومور از 7/1 تا 3/2 سانتيمتر مكعب متغير بـود. مارژينال دوز (دوز حاشيهاي) اشعه در راديوسرجري گامانايف 13 تا 23 گري و پوشش اشعهاي 35 تـا 70 درصـد بود. ميانه دورة پيگيري بعد از راديوسرجري گامانايف 24 ماه بود. پس از جمعآوري دادهها، تجزيه و تحليل آنها با استفاده از نرمافزار آماري 5.11.V SPSS و متغيرهاي كمي به صورت توصيف ميانگين، ميانـه، نمـا(شـاخصهـاي مركزي)، و نيز انحراف از معيار (شاخص پراكندگي) و متغيرهاي كيفي به صورت ارائه درصد بيان شده است. يافتهها: در تمامي بيماران اندازة تومور كاهش يافت يا ثابت ماند. در هـيچ كـدام از بيمـاران رشـد تومـور باعـث افزايش حجم به ميزان بيشتر از حجم اوليه نشده بود. عمدهترين عارضه گزارش شده ادم مغزي اطراف تومور بود. نتيجهگيري: يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد كه راديوسرجري گامانايف (GKRS (يك گزينه مهم درماني، چـه به عنوان درمان اوليه و چه به عنوان درمان جانبي، براي تومورهاي گلومـوس ژوگـولار اسـت. امـا، زمـان پيگيـري طولاني تري نياز است تا نتايج طولاني مدت اين روش درماني روشن شود.

كليـدواژه هــا:#تومـور_گلومـوس_ژوگـولار #راديوسـرجري_گامانـايف #حجـم_تومـور #عـوارض #علائم_نورولوژيك

 

 


نشانی ما: ایران، تهران، خیابان دستگردی (ظفر)، جنب بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)،  پلاک 195، مرکز گامانایف ایران

مسیرهای دسترسی به مرکز گامانایف ایران 
مترو: خط 1 مسیر تجریش،  ایستگاه دکتر شریعتی  (نزدیک ترین ایستگاه) 
پارکینگ: پارکینگ ندارد. 
جای پارک در خیابان: به سختی